ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Łukta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-04 12:55:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poniedziałek
02.09/16.09/30.09/14.10/28.10/11.11/25.11/09.12/23.12
Łukta, Wspólnoty mieszkaniowe, zakłady, Molza, Dąg, Plichta, Wynki, Dragolice, Strzałkowo, Markuszewo
Wtorek
03.09/17.09/01.10/15.10/29.10/12.11/26.11/10.12/24.12
Nowe Ramoty, Ramoty, Florczaki, Kotkowo, Komorowo
Środa
04.09/18.09/02.10/16.10/30.10/13.11/27.11/11.12/27.12
Mostkowo, Lusajny, Kojdy, Zajączkowo, Ględy, Kozia Góra
Piątek
06.09/20.09/04.10/18.10/01.11/15.11/29.11/13.12/30.12
Łukta, Worliny, Tabórz, Niedźwiady, Spórka
Co drugi poniedziałek
09.09/23.09/07.10/21.10/04.11/18.11/02.12/16.12
Łukta, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady, Sobno, Chudy Dwór, Białka, Kotkowo, Skwary, Florczaki kolonie, Trokajny, Gucin, Maronie, Szeląg
Co drugi wtorek
10.09/24.09/22.10/05.11/19.11/03.12/17.12
Nowaczyzna, Swojki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2013-10-04 12:55:29
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2013-10-04 12:55:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Kawiecki Data udostępnienia informacji: 2013-10-04 12:55:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Kawiecki Data ostatniej zmiany: 2013-10-04 14:55:57
Artykuł był wyświetlony: 2776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Aktualizacja na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-09 13:43:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!!

„Za realizację Systemu Gospodarki odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Łukta odpowiada Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
Na terenie Gminy Łukta za odbiór odpadów odpowiada TUK Edward Górtowski, Wołowno tel. 505 234 759
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała Nr XVIII/46/2010
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 25 marca 2010r.
 
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) Zgromadzenie
Związku uchwala, co następuje:
§ 1 Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwalony na mocy uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Nr VIII/18/04 z dnia 10 listopada 2004r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin

Jan Kasprowic

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2013-08-09 13:43:58
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2013-08-09 13:43:58
Wprowadził informację do BIP: Piotr Kawiecki Data udostępnienia informacji: 2013-08-09 13:58:08
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Kawiecki Data ostatniej zmiany: 2013-08-09 16:21:27
Artykuł był wyświetlony: 2962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarka odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-09 13:11:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
             • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

             • numer identyfikacji podatkowej NIP,

             • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

             • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”. 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Uwaga! Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897). 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Załączniki: 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2013-08-09 13:11:10
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2013-08-09 13:11:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Kawiecki Data udostępnienia informacji: 2013-08-09 13:13:03
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Kawiecki Data ostatniej zmiany: 2013-08-09 15:27:01
Artykuł był wyświetlony: 2852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu