ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łukcie ws. terminu losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Łukcie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-21 11:34:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: GKW Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 11:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: GKW Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 11:34:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 11:35:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 11:35:20
Artykuł był wyświetlony: 32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 17:11:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 14 kwietnia 2017 roku
GT.6733.2.2017    
 
OBWIESZCZENIE      
 
Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.03.2017 r. na wniosek Inwestora ENERGA - OPERATOR SA   z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działającego przez Pełnomocnika - Marek Dziekoński Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Dziekoński Marek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn  0,4 kV  ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach: nr 13/94; nr 13/93; nr 13/110; nr 13/122; w miejscowości Ramoty, obręb Komorowo, w gminie Łukta.  
 
Informuje się, iż z materiałami w powyższej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 1 oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 17:11:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 17:14:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 17:14:50
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skład i harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łukcie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Łukcie w okręgu Nr 3, zarządzonych na dzień 28.05.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-12 09:07:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 09:07:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 09:07:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 09:07:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-12 09:07:49
Artykuł był wyświetlony: 232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowe rozporządzenie dotyczące ptasiej grypy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 07:50:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Stachyrak Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 07:50:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Stachyrak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 07:50:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 07:51:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 07:51:02
Artykuł był wyświetlony: 319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-05 12:24:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Gonatrz Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Gontarz Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 12:24:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 12:24:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 12:24:28
Artykuł był wyświetlony: 363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-05 11:13:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 5 kwietnia 2017 roku
GT.6220.4.2016
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) Wójt Gminy Łukta 
podaje do publicznej wiadomości,
że po złożeniu wniosku z dnia 30.06.2016 r. przez Panią Edytę Meller wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnionym dnia 20.10.2016 r. i 16.12.2016 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Łukta dnia 31.03.2017 r. kolejne uzupełnienie do raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o dwa obiekty do chowu indyka z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 34/12 i 34/11 w miejscowości Dąg, gmina Łukta.
 
„Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o dwa obiekty do chowu indyka z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 34/12 i 34/11 w miejscowości Dąg, gmina Łukta” wraz z uzupełnieniami do tego raportu oraz niezbędna dokumentacja sprawy wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Łukta, Referat Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1 w dniach i godzinach pracy urzędu. Treść raportu i uzupełnień do raportu zostały także udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta.
 
Informuję więc wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami i możliwości składania uwag i wniosków. 
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Urzędu Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta w terminie 21 dni tj od 6.04.2017 r. do 27.04.2017 roku.
Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 5.04.2017 roku przesłano uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Organem właściwym do wydania decyzji i rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łukta.
 
 
Z up. Wójta
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik Referat Gospodarki Terenowej
 
 
 

Do umieszczenia na/w:
1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie
2. Tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąg
3. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta
4. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Gontarz Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Gontarz Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 11:13:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 11:15:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 11:15:28
Artykuł był wyświetlony: 364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 08:38:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 08:38:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 08:38:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 08:38:35
Artykuł był wyświetlony: 630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oficjalne II Wnioski na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 08:13:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Stachyrak Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Stachyrak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 08:13:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 08:14:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 08:14:10
Artykuł był wyświetlony: 673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Łukta ws. informacji o okręgu wyborczym numer 3 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Łukcie zarządzonych na dzień 28 maja 2017 r.,

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 10:01:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Brdak Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Brdak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 10:01:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 10:02:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 10:02:34
Artykuł był wyświetlony: 803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Morąga ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 09:49:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Morąga Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 09:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 09:49:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 09:50:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 09:50:37
Artykuł był wyświetlony: 842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu