ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie Starosty Ostródzkiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 12:40:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Ostródzki Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Ostródzki Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 12:40:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 12:48:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 12:48:58
Artykuł był wyświetlony: 38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do TSW w 42 batalionie lekkiej piechoty w Morągu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 07:26:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Nabór do TSW w 42 batalionie lekkiej piechoty w Morągu.
 
Uwaga  ruszyła akcja naboru  żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej do batalionu w Morągu. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do   WKU w Ostródzie. Jednak już dzisiaj, każda osoba zainteresowana służbą w WOT, może nawiązać kontakt z WKU, gdzie uzyska informację o warunkach służby w WOT, zasadach naboru czy też niezbędnych wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT. Osoby, które nawiążą kontakt z WKU zostaną ujęte w bazach danych osób deklarujących chęć służby w WOT i na bieżąco będą informowane o etapach tworzenia jednostek wojskowych OT w rejonie zainteresowania. 
 
Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia rodzinnego i zawodowego zainteresowanych. Żołnierz TSW, poza korzyściami w wymiarze praktycznym, takimi jak nabywanie doświadczenia i umiejętności, otrzyma również gratyfikację w postaci uposażenie oraz dodatków do uposażenia. Wysokość uposażenia uzależniona będzie od posiadanego stopnia wojskowego  dla przykładu   żołnierz  TSW w stopniu szeregowego może otrzymać 502,40 zł miesięcznie .  Nowością w stosunku do wcześniej funkcjonujących regulacji prawnych jest przyznawany żołnierzom TSW comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej, tzw. „dodatek za gotowość”. Dodatkowo, żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej zamieszkujący poza miejscem służby mają prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnej i z powrotem.
 
Zgodnie z harmonogramem formowania 4. W–MBOT, pierwsze 16-dniowe szkolenie podstawowe żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku w batalionie w Morągu.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Stachyrak Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Stachyrak Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 07:26:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 07:26:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 07:26:04
Artykuł był wyświetlony: 64 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 11:04:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 29 listopada 2017 roku
GT.6733.5.2017 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2017 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV  ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach: nr 13/94; nr 13/128; w miejscowości Ramoty, obręb Komorowo, w gminie Łukta.
            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora ENERGA - OPERATOR SA   z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
 
Pouczenie
  1. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ( ul. Związku Jaszczurczego 14 a, 82-300 Elbląg) za pośrednictwem Wójta Gminy Łukta  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  4. Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
Z up. WÓJTA
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 11:04:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 11:04:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 11:04:52
Artykuł był wyświetlony: 194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łukta obręb Łukta gm. Łukta, dz.ew. nr nr 257/95, 257/96, 257/97, 257/99

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 10:50:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 10:50:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 10:51:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 12:05:22
Artykuł był wyświetlony: 326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kotkowo obręb Kotkowo gm. Łukta, dz.ew. nr nr 88/79

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 10:48:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 10:48:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 10:51:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 10:51:21
Artykuł był wyświetlony: 323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-27 14:03:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 27 listopada 2017  roku
GT.6733.4.2017 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2017 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na części działek (poza planem miejscowym): nr 2/11; nr 2/18; nr 2/19; obręb Komorowo, w gminie Łukta.
            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora Lima Sp. z o.o.Sp.K. ul Faraona 1/13, 05-804 Pruszków
 
Pouczenie
  1. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ( ul. Związku Jaszczurczego 14 a, 82-300 Elbląg) za pośrednictwem Wójta Gminy Łukta  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  4. Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
 
Z up. WÓJTA
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-27 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-27 14:03:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-27 14:06:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-27 14:06:26
Artykuł był wyświetlony: 244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 15:21:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 24 listopada 2017 roku
GT.6220.1.2015
 
OBWI ES ZCZ ENI E
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
obwieszczam
że w toku postępowania do tutejszego urzędu wpłynęło pismo SIM PROJEKT s.c. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz z pełnomocnictwa Buder GA Sp. zoo. wnoszące uzupełnienia i wyjaśnienia do wcześniej przedłożonego Raportu o oddziaływaniu kopalni kruszywa naturalnego Florczaki - Pole A (działka nr 278/6, obręb Florczaki) gmina Łukta, powiat ostródzki, woj. warmińsko - mazurskie na środowisko.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy Łukta, Referat Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1, codziennie w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.
 
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta do dnia 27 grudnia 2017 roku.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
 
Umieszczono:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łukcie
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie
3. Tablice ogłoszeń w miejscowościach Kotkowo i Florczaki
4. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Ejsymont Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Ejsymont Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 15:21:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 15:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-24 15:32:10
Artykuł był wyświetlony: 290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 15:02:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 22 listopada 2017 roku
GT.6733.3.2016 
 
OBWIESZCZENIE
 
          Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2017r., zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV położonej na terenie gminy Łukta i gminy Gietrzwałd.
            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6, 10-950 Olsztyn.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.

Z up. Wójta
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik referatu Gospodarki Terenowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 15:02:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 15:02:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 15:02:05
Artykuł był wyświetlony: 334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 15:33:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Morenc-Sulewska Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 15:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Morenc-Sulewska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 15:33:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 15:35:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 15:35:20
Artykuł był wyświetlony: 460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wynik I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości obręb Kotkowo, dz.ew. 26/2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-15 08:17:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-11-15 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-15 08:17:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-15 08:18:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-15 08:18:08
Artykuł był wyświetlony: 502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu