ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 16:07:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 17 sierpnia 2017 r.
GT.6733.3.2017 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2017 r. na wniosek Sekretarz Gminy Łukta Jolanty Góreckiej działającej na rzecz Gminy Łukta z upoważnienia Wójta Gminy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przez dobudowanie pomieszczenia na szatnie, na działce nr 527/2, obręb Florczaki w gminie Łukta.
            Informuje się, iż z materiałami w powyższej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 1 oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia.
 
 
Z up. Wójta
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-17 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 16:07:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 16:07:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 16:07:56
Artykuł był wyświetlony: 6 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 09:00:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Łukta,
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz na stronie internetowej urzędu (www.bip.lukta.com.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz został wywieszony dnia 11.08.2017r. na okres 21 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 09:00:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 09:01:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 09:01:47
Artykuł był wyświetlony: 138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r., dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łukta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-10 08:42:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Górecka Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Górecka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-10 08:42:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-10 08:43:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 08:43:05
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 15:22:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 8 sierpnia 2017 r.
GT.6220.2.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Łukta, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i je go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 353) 
obwieszczam
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie Komorowo, gmina Łukta zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w dniu 8 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja znak: GT.6220.2.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji dostępna je st w Urzędzie Gminy Łukta, Referat Gospodarki Terenowej, pok. Nr 1, codziennie w godzinach od 730 do1530.
 
 
Z up. Wójta
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
 
 
 
 
Obwieszczenie podlega zamieszczeniu:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie
2. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ramoty
3. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łukcie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Gontarz Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Gontarz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 15:22:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 15:23:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 15:23:05
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Kotkowo, cz. dz.ew. 26/2.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-07 07:42:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Łukta,
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz na stronie internetowej urzędu (www.bip.lukta.com.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz został wywieszony dnia 04.08.2017r. na okres 21 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 07:42:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 07:44:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 07:44:22
Artykuł był wyświetlony: 249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o ogłoszeniu krajowego etapu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 11:30:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o ogłoszeniu krajowego etapu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)
 
Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).
 
W roku 2016 laureatem nagrody został czeski projekt „Senior Academy”. Polskę reprezentował wspólny projekt Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Urzędu Miasta Katowice pn.: „Bezpieczna przystań”.
 
Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN w Estonii. Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla 2 wyróżnionych projektów.
 
Informacja ogólna o konkursie
 
Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.
 
Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości  ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Uwaga! Na ocenę projektu nie maja wpływu dołączone materiały promocyjne (m.in. ulotki, zdjęcia).
Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty do konkursu powinny być przesyłane do wł. miejscowo urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSWiA. 
 
Projekty należy przesyłać na adres:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
 
w nieprzekraczającym terminie do dnia  4 września 2017 r. (data wpływu do urzędu) oraz na adres poczty elektronicznej .
 
Wyznaczoną osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Pani Barbara Szklarczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (tel. 89 523 27 66, e-mail: ). 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 11:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 11:30:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 11:35:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 11:35:18
Artykuł był wyświetlony: 323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Morąga zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-01 12:57:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Morąga Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 12:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2017-08-01 12:57:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-01 12:58:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-01 12:58:08
Artykuł był wyświetlony: 360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-01 12:15:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

GT.6220.2.2017
Łukta, dnia 31 lipca 2017 roku
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Łukta, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
obwieszcza
 
że organ zakończył postępowanie dowodowe w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy Lima Sp. z o. o. Sp. K. ul. Faraona 1/13, 05- 804 Pruszków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie Komorowo, gmina Łukta. W związku z powyższym informuje się, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzeniem się w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowym postępowaniu. Obwieszczenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łukta, tablicy ogłoszeń w miejscowości Ramoty, stronie BIP Urzędu Gminy Łukta, na okres 7 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530. 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Łukta
mgr inż. Robert Malinowski
 
Obwieszczenie podlega zamieszczeniu:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie
2. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ramoty
3. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta
4. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Gontarz Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 12:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Gontarz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-01 12:15:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-01 12:16:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-01 12:16:55
Artykuł był wyświetlony: 361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uruchomieniu syren alarmowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 09:51:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuje się  mieszkańców oraz osoby przebywające na obszarze administrowanym przez Urząd Gminy w Łukcie, że  „ W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania , celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)”. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Stachyrak Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Stachyrak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 09:51:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 09:51:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 09:51:36
Artykuł był wyświetlony: 394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy okres składania wniosków na 500+

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-27 10:19:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 roku, rusza nowy okres składania wniosków, o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Druki wniosków do pobrania w Punkcie Świadczeń Wychowawczych przy ul. Brzozowej 2 14-105 Łukta.  Punkt czynny od godziny 7:30 - 15:30. 
 
Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez portale: PUE ZUS, EMPATIA Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ePUAP,  oraz bankowość elektroniczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Dmochewicz Data wytworzenia informacji: 2017-07-27 10:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Dmochewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-07-27 10:19:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-27 10:19:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 10:19:49
Artykuł był wyświetlony: 462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu